معرفی

شرکت تعاونی دانش بنیان بهینه پویان

• شرکت دانش بنیان درحوزه الکترونیک و فناوری اطلاعات ازمعاونت علمی ریاست جمهوری
• مدیر و تولید کننده برتر کشور درسال1391
• تعاونی برتر استانی در سال1391
• تعاونی برتر کشور درسال1392
• کارآفرین برتر استانی در سال 1392
• برگزیده جشنواره علم تا عمل درسال1392
• شرکت فناور برتر استانی درسال1391